2X One Step Prime RT-qPCR Mix V5007 V5008

澳门新濠注册送88 > PCR qPCR RT-PCR系列 > 2X One Step Prime RT-qPCR Mix V5007 V5008

2X One Step Prime RT-qPCR Mix V5007 V5008

一步法多重荧光定量PCR的试剂
价格: 2200.00~43000.00
运费 ¥0.00
V5007 /200 rxn, 25 μl/rxn V5008 /5000 rxn, 25 μl/rxn

2X One Step Prime RT-qPCR Mix

货号:V5007, V5008

 

产品组成 

Component

V5007 (200 rxn, 25 μl/rxn)

V5008 (5000 rxn, 25 μl/rxn)

2X One Step Prime RT-qPCR Mix *

1.25 ml × 2

62.5 ml 

*包含逆转录酶,RNase抑制剂,热敏UDG酶,热启动DNA聚合酶,dNTPs包含dUTP,以及缓冲液组分。

 

保存条件

-15~-25℃

 

产品概况

2X One Step Prime RT-qPCR Mix 是用于一步法多重荧光定量PCR的试剂。它以探针和特异性引物来定量检测RNADNA靶标序列。优化的缓冲液组分可以协助在一个体系内完成多达4RNADNA序列的多重定量PCR。该混合液以2倍浓度提供,能够加入更多的模板进行反应,从而提高检测的灵敏度。

 

应用举例

1. 准备反应体系 

1.1 按下表配置反应体系。于冰上融化所有试剂。配制多个反应孔时,请为各组分预留10%的余量,以免移液损失。

1.2反应体系配好后,用光学贴膜覆盖反应板,充分翻转混匀,离心。

快速反应体系:

组分

体积

终浓度

2X One Step Prime RT-qPCR Mix

12.5 μl

1X

引物-探针

1 μl

引物:400-900 nM

探针:100-250 nM

样品*

根据需要调整

1 pg-100 ng

RT-PCR级超纯水

根据需要调整

总体积

25 μl

 

标准反应体系:

组分

体积

终浓度

2X One Step Prime RT-qPCR Mix

25 μl

1X

引物-探针

2 μl

引物:400-900 nM

探针:100-250 nM

样品*

根据需要调整

1 pg-100 ng

RT-PCR级超纯水

根据需要调整

总体积

50 μl

* DNA RNA 样本均可,逆转录反应并不会对 DNA 样本造成影响。

 

2. 运行 RT-qPCR 反应程序

快速反应体系: 

步骤

阶段

循环数

温度

时间

逆转录

1

1

55°C *

10 min

预变性

2

1

95°C

2 min

扩增

3

45

95°C

5 sec

60°C

30 sec 

 

标准反应体系: 

步骤

阶段

循环数

温度

时间

逆转录

1

1

55°C *

10 min

预变性

2

1

95°C

2 min

扩增

3

45

95°C

15sec

60°C

60 sec 

* 逆转录反应的温度可以在 4855之间进行调整

 

3. 实验数据分析

针对不同的仪器类型,数据分析也略为不同。一般情况下,数据分析主要包括:

1.观察扩增曲线,根据需要进行设置,比如:

a.设置合适的基线和阈值线

b.将一些典型的异常值从分析中剔除掉

2.在孔位表或者结果表中,观察复孔之间的 Ct 值是否有差异;

3.对于绝对定量,观察标准曲线的斜率、扩增效率、R2值、截距、Ct 值和异常值。

 

本品仅供科学研究使用。

 


种形式可供选择

创新冻干粉形式,更易运输储存

传统溶液形式,使用更方便

姓名
电话号码
电子邮箱
企业名称
地址
留言*
 
验证码
提交